Op weg naar Vreedzame school

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Opbrengstgericht

Opbrengstgericht werken is het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het verbeteren van de resultaten. Hierbij gaat het niet alleen om leerprestaties, maar ook om sociaal-emotionele resultaten. Ook is het van belang dat leerlingen, ouders en het vervolgonderwijs tevreden zijn. Bij opbrengstgericht werken zijn er hoge verwachtingen van de kinderen en wordt er uitgegaan van doelgericht werken. De doelen worden op groepsniveau geformuleerd en vertaald naar een groepsplan.

Samenwerking met ouders

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke zaken op school, over algemene zaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij zien ouders als ervaringsdeskundigen als het gaat om de ontwikkeling van hun eigen kind. Daarom stellen wij het op prijs dat u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Ouders zijn altijd welkom op school. Daarnaast zijn we er blij mee dat veel ouders zich inzetten voor onze school, bijvoorbeeld als lid haarcontroleteam, biebouder, voorleesouder, een rol in de ouderraad, schoolraad.

Veelkleurige Christelijke basisschool

De ReinbĂ´ge is een Protestants Christelijke Basisschool. Onze identiteit zit verweven in de manier waarop wij met de kinderen en elkaar omgaan. Wij zien het als onze opdracht om duidelijk gestalte te geven aan een veilige en uitdagende werk- en leefomgeving, met respect voor elkaar en de natuur om ons heen. Wij dragen normen en waarden over vanuit een Bijbels perspectief.